Excel-modellering

EXELMODELLER TILL STÖD FÖR FINANSIELL PLANERING PÅ BOLAGSGRUPPNIVÅ

Vårt team har hög kompetens och mångårig erfarenhet från att utveckla ekonomiska modeller i Excel för att stödja komplex finansiell planering.

Vi hjälper er med att utveckla den modell ni behöver i ert finansiella planeringsarbete och för att ni ska kunna beräkna skatteutfall i olika tänkta handlingsalternativ. 

Vi erbjuder exempelvis:

Akka – vårt Excelstöd för hantering av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna på bolagsnivå, i koncern och över tid

Sedan tidigare finns i Sverige så kallade riktade regler som helt omöjliggör avdrag för vissa typer av räntekostnader som betalas mellan företag i intressegemenskap. Dessa regler finns fortfarande kvar, om än i något modifierad form. Utöver dessa har man nu i Sverige från 1 januari 2019 infört regler som mer generellt begränsar bolagens avdragsrätt för räntekostnader. De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna kan förenklat sägas träffa räntekostnader som tidigare var skattemässigt avdragsgilla. Om dessa räntekostnader är högre än företagets skattepliktiga ränteintäkter säger man att företaget har ett negativt räntenetto. Avdragsrätten för detta negativa räntenetto kan komma att begränsas med de nya reglerna.  De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna är snårigt skrivna och svåra att tillämpa.

Vi har utvecklat en Excelmodell, ”Akka”, som hjälper er att beräkna maximalt möjliga ränteavdrag inom koncernen. Verktyget hjälper er att fördela och utnyttja ränteavdragen mellan bolagen inom koncernen på rätt sätt – över tid och med prognoser framåt. Akka hjälper er att beräkna vilken nivå lämnade eller mottagna koncernbidrag ska ha för optimalt skatteutfall, eller för önskad effekt inom koncernen. Modellen hanterar rullning och utnyttjande (när möjligt) av kvarstående negativa räntenetton över sexårsperioder.

Akka hjälper er att göra prognoser över framtida skatteutfall och andra effekter. Modellen kan exempelvis användas som verktyg för att planera hur bolaget eller koncernen bäst ska investera i framtiden – genom direkt avdragsgilla reparationer eller genom ny-, till- och ombyggnad med framtida skattemässiga avdrag i form av värdeminskningsavdrag. Bör lån struktureras på ett annat sätt?

Vi anpassar modellen till ert bolag och hela koncernen, efter era behov och önskemål, så att ni enkelt och samtidigt kan hantera och överblicka effekterna av ränteavdragsbegränsningsreglerna i det enskilda bolaget, på koncernnivå och över tid.

Hör av dig till oss på telefon +46769168436, så diskuterar vi vad ni behöver och hur vi kan hjälpa er.

Beda – vårt Excelblankettstöd för beräkning av uttagsmoms

Vi har utvecklat ett lättanvänt och överskådligt Excelblankettstöd ”Beda” för hantering av uttagsmoms i fastighetssektorn. I fastighetsförvaltning behöver fastighetsbolagen betala uttagsmoms på vissa tjänster som de anställda utför på egna icke-momsade fastigheter. Ofta betalar fastighetsbolagen för mycket och/eller fel belopp uttagsmoms till staten.

Vårt Excelblankettstöd hjälper er på ett enkelt sätt att betala rätt uttagsmoms. Ni uppdaterar själva lätt eventuella förändringar i era arbetsuppgifter och er personalstyrka i Excelblanketterna. Ni kan på så sätt alltid se till att betala rätt uttagsmoms.

Välkommen att kontakta oss på +46769168436 eller sänd oss ett mejl i kontaktformuläret nedan. Ni kan då berätta hur ert företag arbetar med frågorna i dag och delge oss vad ni eventuellt vill ha och behöver hjälp med. Vi går igenom hur vi kan hjälpa er i det första skedet – där innefattas en genomgång av vad era anställda arbetar med. Vi hjälper er sedan med hela processen och sista ledet är överlämnandet av Excelstödet, som ni sedan framgent kan använda och uppdatera själva.

Kontakta oss

    Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more