EXELMODELLER TILL STÖD FÖR FINANSIELL PLANERING PÅ BOLAGSGRUPPNIVÅ

Vårt team har hög kompetens och mångårig erfarenhet från att utveckla ekonomiska modeller i Excel för att stödja komplex finansiell planering.

Vi hjälper er med att utveckla den modell ni behöver i ert finansiella planeringsarbete och för att ni ska kunna beräkna skatteutfall i olika tänkta handlingsalternativ. 

Vi erbjuder exempelvis Akka – vårt Excelstöd för hantering av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna

Sedan tidigare finns i Sverige så kallade riktade regler som helt omöjliggör avdrag för vissa typer av räntekostnader som betalas mellan företag i intressegemenskap. Dessa regler finns fortfarande kvar, om än i något modifierad form. Utöver dessa har man nu i Sverige från 1 januari 2019 infört regler som mer generellt begränsar bolagens avdragsrätt för räntekostnader. De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna kan förenklat sägas träffa räntekostnader som tidigare var skattemässigt avdragsgilla. Om dessa räntekostnader är högre än företagets skattepliktiga ränteintäkter säger man att företaget har ett negativt räntenetto. Avdragsrätten för detta negativa räntenetto kan komma att begränsas med de nya reglerna.  De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna är snårigt skrivna och svåra att tillämpa. Vi har utvecklat en Excelmodell, ”Akka”, som hjälper er att beräkna maximalt möjliga ränteavdrag inom koncernen och hjälper er att fördela och utnyttja dem mellan bolagen inom koncernen på rätt sätt. Akka hjälper er också att beräkna vilken nivå lämnade eller mottagna koncernbidrag ska ha för optimalt skatteutfall, eller för önskad effekt inom koncernen. Modellen stöder hantering av rullning och utnyttjande (när möjligt) av kvarstående negativa räntenetton över sexårsperioderna. Akka hjälper er att göra prognoser över framtida skatteutfall och andra effekter. Modellen kan exempelvis användas som verktyg för att planera hur bolaget eller koncernen bäst ska investera i framtiden – genom direkt avdragsgilla reparationer eller genom ny-, till- och ombyggnad med framtida skattemässiga avdrag i form av värdeminskningsavdrag. Bör lån struktureras på ett annat sätt? Vi anpassar modellen till ert bolag eller hela koncernen, efter era behov och önskemål, så att ni enkelt kan hantera och överblicka effekterna av ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Kontakta oss för att starta konversationen