Fastigheter i och utom byggnadsrörelse – tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

Ur SkatteNytt 12, 2011 Denna artikel har kommit till då jag i mitt arbete som skatterådgivare till fastighetsägare och fastighetsbolag har insett att det för sådan rådgivning krävs en viss grundläggande insikt inte bara om de inkomstskattemässiga reglerna för innehavda tillgångar utan även om gällande redovisningsregler för värdering av tillgångar i form av fastigheter och… Fortsätt läsa Fastigheter i och utom byggnadsrörelse – tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt

Ur SkatteNytt 10, 2011 I artikeln resonerar författaren kring frågan om det är eller bör vara någon skillnad i innebörden av begreppet ”byggnadsrörelse” såsom det definieras i mervärdesskattelagen respektive i inkomstskattelagen. Frågan uppstår, eftersom de båda lagarna beskriver begreppet på något olika sätt, samtidigt som det förekommer en hänvisning dem emellan. Därtill kommer att de… Fortsätt läsa Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt

Replik – mervärdesskattegrupper

Ur SkatteNytt 12, 2010 I Skattenytt, nr 10 2010, lämnar Tomas Karlsson synpunkter på den artikel jag skrivit och som var införd i Skattenytt nr 7-8 samma år, ”Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen”. Nedan kommenterar jag1 Tomas Karlssons synpunkter. Tomas Karlsson anser att en omsättning inte torde kunna föreligga mellan en filial… Fortsätt läsa Replik – mervärdesskattegrupper

Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen

Ur SkatteNytt 7-8, 2010 I artikeln resonerar författaren kring hur tre olika bolagsrättsliga strukturer vari mervärdesskattegrupper ingår kan komma att bedömas efter ingången av år 2010. Två av strukturerna har Regeringsrätten tidigare bedömt, den ena år 2006 och den andra år 2008. Därefter har EU-domstolens dom Ampliscientifica kommit. Kommissionens mervärdesskattekommitté har redogjort för sin syn… Fortsätt läsa Mervärdesskattegrupper och Ampliscientifica – nya guidelines från Kommissionen

Obligatorisk momsplikt på uthyrning av lokaler – hur blir det i övergången mellan de gamla och de föreslagna nya reglerna?

Ur Fastighetsnytt 6, 2010 Finansdepartementet har i utredningen Ds 2009:58 föreslagit att det ska bli obligatoriskt att ta ut moms vid uthyrning av lokaler. Jag berättade i nummer 4 av Fastighetsnytt något om vad förslaget kan innebära. Här vidareutvecklar jag vilka bestämmelser som enligt utredningen ska gälla i övergången mellan de gamla och de nya… Fortsätt läsa Obligatorisk momsplikt på uthyrning av lokaler – hur blir det i övergången mellan de gamla och de föreslagna nya reglerna?

Skattehandläggarna lever inte upp till målen

Ur Dagens Industri Debatt, 20 maj 2010 Det är mycket positivt att generaldirektör Ingemar Hansson så tydligt uttrycker Skatteverkets väsentliga samhällsfunktion och uppfattningen att rätt skatt och en rättssäker skatteprocess är väsentliga grundpelare för rättsstaten (DI Debatt 8/5). Erfarenheten säger dock att alltför många skattehandläggare inte delar den – eller inte agerar konsekvent i linje… Fortsätt läsa Skattehandläggarna lever inte upp till målen

Ge Skatteverket en ny kultur

Ur Dagens Industri, 29 april 2010 ”Skattebetalarna ska betala rätt skatt – inte så mycket skatt som möjligt – det måste vara den nya generaldirektörens främsta mål.” Skatteverket beslutar ofta om sena ändringar av skatt och tar ut skatte tillägg trots att det inte är möjligt att bevisa att den skattskyldige har lämnat en oriktig… Fortsätt läsa Ge Skatteverket en ny kultur

Nytt momsförslag inget dråpslag för hyresgäster utan avdragsrätt

Ur Fastighetsnytt 4, 2010 I nummer 1 av Fastighetsnytt berättade momsexperten Jan Kleerup att den frivilliga momsregistreringen kan komma att slopas helt. Här förklarar Leonie Selting mer om vad förslaget skulle kunna få för konsekvenser. Finansdepartementet föreslår i en utredning att det ska bli obligatoriskt att ta ut moms vid uthyrning av lokaler. Det system… Fortsätt läsa Nytt momsförslag inget dråpslag för hyresgäster utan avdragsrätt

Beräkning latent skatt HB/KB med fastighet

Ur SkatteNytt 11, 2009 Är det rimligt att det är så krångligt och tidskrävande att beräkna latent skatt på en bolagssfär där ett handelsbolag/kommanditbolag som äger en fastighet ingår? En beräkning av latent skatt kan aktualiseras att göra i samband med bodelning och arvskifte och även i andra fall när värdering av företag skall genomföras,… Fortsätt läsa Beräkning latent skatt HB/KB med fastighet

Ett utvidgat näringsbegrepp

Ur Svensk Skattetidning, nr 4/1998 Bakgrund När någon tidigare – innan reglerna om F-skatt infördes – anlitade en person för ett arbete måste parterna i arbetsavtalet själva bedöma om ett arbetsgivar-/arbetstagarförhållande (anställningsförhållande) mellan dem var för handen. Förelåg ett sådant förhållande skulle arbetsgivaren betala in skatt och arbetsgivaravgifter för den anställde. Om däremot anställningsförhållande inte… Fortsätt läsa Ett utvidgat näringsbegrepp

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more