Nytt fastighetsbegrepp inom EU

– nu föreslås ändringar i den svenska momslagen.

Ur tidningen Balans, Fördjupning #2/2016

Ett nytt fastighetsbegrepp börjar gälla inom EU 1 januari 2017. Med anledning av detta föreslår finansdepartementet ändringar i den svenska momslagen. I denna artikel belyser Leonie Selting de föreslagna förändringarna och vilka effekter de kan få.

Inom EU har man på momsområdet enats om ett nytt fastighetsbegrepp, som börjar gälla 1 januari 2017. De nya bestämmelserna finns i en EU-förordning (nr 1042/2013). Nyss kom en promemoria från finansdepartementet där man föreslår ändringar i vår svenska momslag med anledning av de nya reglerna i EU-förordningen. Ändringarna i vår svenska momslag föreslås också börja gälla 1 januari 2017. Förslaget är ute på remiss med svarstid senast 14 mars 2016.

Promemorian; Det svenska förslaget

Den nuvarande definitionen av begreppet fastighet i vår svenska momslag föreslås bli helt slopad. I promemorian föreslås att den unionsrättsliga definitionen av fast egendom i stället införs.

Enligt förslaget ska momslagen hänvisa direkt till EU-förordningens fastighetsdefinition i artikel 13b. Den definierar begreppet ”fastighet” på följande sätt: ”a) Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta. b) Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet. c) Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar. d) Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.”

”Verksamhetstillbehör” (ett begrepp som omfattar annan maskin, utrustning eller särskild inredning än industritillbehör som tillförts byggnad) behandlas i vår nuvarande momslag i vissa situationer som lös egendom (och inte som fastighet). Det innebär att överlåtelse och upplåtelse av verksamhetstillbehör i dag är momspliktiga. I promemorian föreslår man att begreppet verksamhetstillbehör slopas helt. Man föreslår också ett nytt begrepp, ”Maskiner och utrustning som har installerats varaktigt”, för vissa tillgångar som inte ska kunna överlåtas momsfritt som fastighet. Här tror jag att den föreslagna lagtexten kan medföra tillämpningsproblem. Jag skulle gärna se att man i lagtexten tydligare beskriver vad ”maskiner och utrustning som har installerats varaktigt” betyder, så att vi lättare kan bedöma vad som inte ingår i det momsfria området vid avyttring av en fastighet.

Om begreppet verksamhetstillbehör tas bort från den svenska momslagen, kan detta medföra att de jämkningsskyldigheter och -rättigheter som momslagen reglerar förändras. Detsamma gäller reglerna om upprättande av jämkningshandlingar och redovisning och dokumentation av så kallade investeringsvaror. I dessa sammanhang anses i dag verksamhetstillbehör tillhöra investeringsvarukategorin maskin, inventarium eller liknande anläggningstillgång (och inte fastighet). Det är dock inte säkert att det blir så stora förändringar eftersom man i förslaget till lagtext skriver att ”Maskiner och utrustning som utgör fastighet ska vid tillämpning av …” jämkningsbestämmelserna anses tillhöra investeringsvarukategorin maskin, inventarium och liknande anläggningstillgång (och inte fastighet). Här verkar vi få ytterligare ett svårtolkat begrepp: Vad omfattar ”Maskiner och utrustning som utgör fastighet”? Förslaget innebär möjligen en förändring i jämförelse med nuvarande ordning, särskilt vad gäller maskiner och utrustning som har tillförts en byggnad som är inrättad för bostadsändamål. Kanske kan lagförslaget förtydligas på den här punkten. Och när man ändå ser över jämkningsbestämmelserna, borde man passa på att införa samma beloppsgräns för den ingående momsen på anskaffningskostnaden för investeringsvarukategorin maskin, inventarium och liknande anläggningstillgång (som i dag är 50 000 kr) som för investeringsvarukategorin fastighet (som i dag är 100 000 kr) och även införa samma jämkningstid för alla investeringsvarukategorierna. Då skulle vi få färre gränsdragningsproblem.

Det unionsrättsliga fastighetsbegreppet, som framgår av artikel 13b ovan, omfattar till stor del också maskiner och utrustning som tillförts en byggnad. Industritillbehör (Jordabalkens definition) är dock enligt vår nuvarande momslag inte fastighet.

EU:s fastighetsbegrepp innehåller däremot inte någon direkt motsvarighet till den uppdelning på olika tillbehör vi har i Sverige i dag. Förordningen och promemorians förslag medför därför att även industritillbehör, till skillnad från tidigare, kommer att ingå i det momsmässiga fastighetsbegreppet.

De föreslagna ändringarna medför också vissa lagjusteringar som träffar den omvända skattskyldigheten vid köp av byggtjänstermed mera. Bestämmelsen om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn föreslås bli ändrad till följd av det nya fastighetsbegreppet. Den föreslagna lagjusteringen ser inte ut att medföra så stora förändringar. Man tar bara bort ett par ord från lagtexten. Den omvända beskattningen ska enligt förslaget träffa köp av tjänster som avser ”fastighet” i stället för som nu köp av tjänst som avser ”fastighet, byggnad eller anläggning”. Orden ”byggnad eller anläggning” föreslås alltså bli slopade.

Förslaget innebär också borttagande av de särskilda bestämmelserna i vår momslag om att tillhandahållanden av el, gas, vatten, värme, med mera som utgör ett led i upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet är undantagna från moms. Bestämmelserna anses obehövliga och man hänvisar till tolkningar av EU-domstolens domar inom området.

Leonie Selting, advokat, Advokatfirman Leonie Selting

Läs artikeln på Balans webbplats

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more