Nytt momsförslag inget dråpslag för hyresgäster utan avdragsrätt

Ur Fastighetsnytt 4, 2010

I nummer 1 av Fastighetsnytt berättade momsexperten Jan Kleerup att den frivilliga momsregistreringen kan komma att slopas helt. Här förklarar Leonie Selting mer om vad förslaget skulle kunna få för konsekvenser.

Finansdepartementet föreslår i en utredning att det ska bli obligatoriskt att ta ut moms vid uthyrning av lokaler. Det system som finns i dag där man måste ansöka om att få bli momspliktig och registrerad hos Skatteverket för att lokalhyra ska kunna momsbeläggas slopas. Det kommer enligt förslaget inte att spela någon roll om den hyresgäst som man avser att hyra ut lokalen till bedriver momspliktig verksamhet eller inte. Obligatorisk momsplikt föreslås omfatta uthyrning och upplåtelse av lokaler, arrenden, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastighet – så länge det inte är en stadigvarande bostad som upplåts. Uthyrning av stadigvarande bostad kommer liksom i dag att vara undantaget från momsplikt. Reglerna om momsplikt för tillhandahållanden av tillfälligt boende såsom hotellrum och semesterstugor ska dock fortsatt vara momspliktigt.

Förslaget avser att förenkla för företagare. Dagens regler är mycket krångliga och riskerna att göra fel stora. Med obligatorisk skattskyldighet för uthyrning av lokaler kommer i stort sett samma regler att kunna användas som för omsättning av andra varor och tjänster. Det medför att man inte kommer att behöva ansöka om registrering och få ett beslut hos Skatteverket för att ta ut moms på lokalhyran. Förslaget innebär att moms skall debiteras redan på de första fakturorna till hyresgästen. Något beslut från Skatteverket behöver inte avvaktas och samma regler som för övrig momspliktig omsättning gäller. En obligatorisk momsplikt medför också att samma avdragsrättsregler för ingående moms kommer att gälla för uppförande av byggnad för lokaluthyrning som för förberedelser av andra slags verksamheter. Särskilda bestämmelser om avdrag vid uppförande av byggnad blir obehövliga.

I ett system med obligatorisk momsplikt kommer antalet situationer där en jämkningsskyldighet inträffar att minska. Om hyresgästens momspliktiga verksamhetsandel ändras kommer detta inte att medföra en jämkningsskyldighet. Däremot kommer fortfarande en jämkningssituation kunna inträffa om lokalens användning ändras på så sätt att den i stället hyrs ut som stadigvarande bostad.

De nya reglerna förslås träda i kraft den 1 januari 2011. Övergångsregler föreslås. För dem som redan har ett pågående hyreskontrakt föreslås förändringen genomförd under en tidsperiod på fem år. För pågående korttidsuthyrningsavtal föreslås övergångstiden bli två år.

De som enligt förslaget blir obligatoriskt momspliktiga kommer att kunna jämka återstående ingående moms på sina investeringsvaror vid ett enda tillfälle. De behöver alltså inte vänta på att få göra jämkningen uppdelat på de år som återstår enligt nuvarande regler.

Många frågar sig om förslaget kommer att innebära höjd hyra med 25 % för sådana lokalhyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet. De kan inte göra avdrag för den ingående momsen som debiteras på hyran. Eftersom hyresvärden kommer att kunna få avdrag för den ingående moms som debiteras på hyresvärdens inköp och driftskostnader för lokalen, kommer hyresvärdens kostnader dock att minska med belopp motsvarande den ingående momsen. Förslaget kommer därför inte att drabba hyresgäster utan avdragsrätt för ingående moms så hårt i praktiken.

Leonie Selting, advokat

Läs artikeln i Fastighetsnytts digitala tidning (kräver Flash-plugin)

Welcome to Stensvik & Partners. By using this website you consent to our usage of cookies. For more info about how we use cookies and how we process personally identifiable data read our Privacy Policy here.  Read more